Održivi razvoj podrazumeva zadovoljavanje potreba sadašnjice, ne dovodeći u pitanje prilike budućih generacija da ostvare vlastite potrebe. Održivi razvoj podrazumeva sinergiju i uskladjivanje niza sektorskih interesa i društvenih prioriteta. Ovaj koncept, u osnovi, odražava potrebu postizanja željenog tempa društvenog razvoja, uz poštovanje ključnih društvenih vrednosti.Koncept održivog razvoja podrazumeva integralni ekonomski, tehnološki, socijalni, ekološki i kulturni razvoj. Održivi razvoj nastoji da uspostavi funkcionalnu ravnotežu između potrošnje resursa i sposobnosti socijalnog sistema za zadovoljenje potreba ljudi. U tom smislu održivi socijalni razvoj, pored ekomskih pretpostavki, ukazuje na značaj prirodnih resursa, kvaliteta života, ekonomskog blagostanja, zaštite čovekove sredine, razvoja humanih resursa ali i na poštovanje ljudskih prava i sloboda. Ciljevi Balkansog saveta: doprinos uspostavljanju interakcije izmedju ekonomije, tehnologije, ekologije, profesionalne edukacije i socijalne politike u Srbiji i regionu u funkciji održivog razvoja, izgradnja profesionalnih i organizacinoh potenacijala kroz edukaciju i uspostavljanje efikasne saradničke mreže u regionu i EU u funkciji doprinosa održivom razvoju.

Adresa

Naša adresa:

Bežanijska br. 30, 11080 Zemun